Roháček1. Mojžišova27,18

1. Mojžišova 27:18

Genesis

A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu?


Verš v kontexte

17 A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna. 18 A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu? 19 A Jakob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ezav, tvoj pr­vorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Vstaň, prosím, sad­ni si a jedz z toho, čo som ulovil, aby ma požeh­nala tvoja duša.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

18 A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu?

Evanjelický

18 Keď vošiel k svoj­mu ot­covi, po­vedal: Otče môj! On mu od­povedal: Tu som; kto si, syn môj?

Ekumenický

18 Keď vošiel k otcovi, po­vedal: Otec môj! On od­vetil: Tu som. Kto si, syn môj?

Bible21

18 Přišel ke své­mu otci a ře­kl: „Otče!“ A ten ře­kl: „Ano? Který jsi, můj synu?“