Roháček1. Mojžišova13,3

1. Mojžišova 13:3

Genesis

A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom,


Verš v kontexte

2 A Ab­ram bol veľmi bohatý na dobytok, na strieb­ro a zlato. 3 A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom, 4 na mies­to ol­tára, ktorý tam bol najprv urobil, a Ab­ram tam vzýval meno Hos­podinovo.

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom,

Evanjelický

3 Po­tom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k mies­tu, kde mal spr­voti svoj stan, medzi Bételom a Ajom,

Ekumenický

3 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste z miesta na mies­to od Negevu až k Bételu, až na mies­to medzi Bételom a Ajom, kde mal pred­tým svoj stan,

Bible21

3 A šel po svých starých cestách od Nege­vu až k Bet-elu, k mís­tu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,