RoháčekEzechiel20,40

Ezechiel 20:40

Lež na vr­chu mojej svätos­ti, na vr­chu výšiny Iz­raelovej, hovorí Pán Hos­podin, tam mi budú slúžiť celý dom Iz­raelov, všet­ci, koľko ich je, v zemi; tam budem mať v nich záľubu a tam sa budem pýtať po vašich obetiach po­z­dvi­hnutia ako i po pr­votine vašich darov so všet­kými vašimi po­sviat­nosťami.


Verš v kontexte

39 A vy, dome Iz­raelov, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teda len iďte a slúžte každý svojim ukydaným bohom! Ale po­tom ma is­tot­ne budete po­slúchať a nebudete viacej zne­uc­tievať meno mojej svätos­ti svojimi dar­mi a svojimi ukydanými boh­mi. 40 Lež na vr­chu mojej svätos­ti, na vr­chu výšiny Iz­raelovej, hovorí Pán Hos­podin, tam mi budú slúžiť celý dom Iz­raelov, všet­ci, koľko ich je, v zemi; tam budem mať v nich záľubu a tam sa budem pýtať po vašich obetiach po­z­dvi­hnutia ako i po pr­votine vašich darov so všet­kými vašimi po­sviat­nosťami. 41 Jako v upokojujúcej vôni budem mať vo vás záľubu, keď vás vy­vediem z národov a shromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozp­týlení, a budem po­svätený vo vás pred očami národov.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

40 Lež na vr­chu mojej svätos­ti, na vr­chu výšiny Iz­raelovej, hovorí Pán Hos­podin, tam mi budú slúžiť celý dom Iz­raelov, všet­ci, koľko ich je, v zemi; tam budem mať v nich záľubu a tam sa budem pýtať po vašich obetiach po­z­dvi­hnutia ako i po pr­votine vašich darov so všet­kými vašimi po­sviat­nosťami.

Evanjelický

40 Na mojom svätom vr­chu, na vy­sokom vr­chu Iz­raela - znie výrok Hos­podina, Pána - tam mi bude slúžiť celý dom Iz­raela, všet­ci, ktorí sú v krajine, tam ich milos­tivo prij­mem a budem požadovať vaše po­z­dvihované dáv­ky i pr­votiny vašich darov so všet­kými vašimi po­svät­nými dar­mi.

Ekumenický

40 Na mojom svätom vr­chu, na vy­sokom vr­chu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — tam mi bude slúžiť celý dom Iz­raela, všet­ci, ktorí sú v krajine. Tam ich milos­tivo prij­mem a budem vy­hľadávať vaše po­z­dvihované dáv­ky i pr­votiny vašich darov so všet­kými vašimi po­svät­nými dar­mi.

Bible21

40 Ano, ce­lý dům Iz­rae­le mi bude sloužit na mé svaté hoře, na vy­soké hoře Iz­rae­le, praví Panovník Hos­po­din. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je ob­líbím. Tam budu stát o vaše obě­ti a vy­brané dary ze vše­ho, co jste za­svě­ti­li.