RoháčekEzechiel20,28

Ezechiel 20:28

keď som ich vo­viedol do zeme, ­vzhľadom na ktorú som zdvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že im ju dám, nech videli ktorýkoľvek vy­soký breh alebo ktorýkoľvek košatý strom hus­tý, obetovali tam svoje bit­né obeti a dávali tam svoje popudzujúce obet­né dary a klád­li tam svoju upokojujúcu vôňu a vy­lievali tam svoje liate obeti.


Verš v kontexte

27 Pre­to hovor domu Iz­raelov­mu, synu človeka, a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ešte i tým­to ma ob­rážali vaši ot­covia, pri svojej vierolom­nos­ti, ktorej sa do­púšťali proti mne: 28 keď som ich vo­viedol do zeme, ­vzhľadom na ktorú som zdvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že im ju dám, nech videli ktorýkoľvek vy­soký breh alebo ktorýkoľvek košatý strom hus­tý, obetovali tam svoje bit­né obeti a dávali tam svoje popudzujúce obet­né dary a klád­li tam svoju upokojujúcu vôňu a vy­lievali tam svoje liate obeti. 29 A riekol som im: Čo je to jaká výšina, na ktorú to vy chodíte? A tak sa volá výšinou až do tohoto dňa.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 keď som ich vo­viedol do zeme, ­vzhľadom na ktorú som zdvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že im ju dám, nech videli ktorýkoľvek vy­soký breh alebo ktorýkoľvek košatý strom hus­tý, obetovali tam svoje bit­né obeti a dávali tam svoje popudzujúce obet­né dary a klád­li tam svoju upokojujúcu vôňu a vy­lievali tam svoje liate obeti.

Evanjelický

28 Keď som ich do­viedol do krajiny, o ktorej som im so zdvi­hnutou rukou pri­sahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vy­soký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábit­né obete a odo­vzdávali tam svoje popudzujúce obet­né dary, klád­li tam svoje obete príjem­nej vône a obetovali tam svoje úliat­by .

Ekumenický

28 Keď som ich do­viedol do krajiny, o ktorej som im so zdvi­hnutou rukou pri­sahal, že im ju dám, a uzreli nejaký vy­soký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje obety a odo­vzdávali tam svoje popudzujúce obet­né dary, klád­li tam svoje obety príjem­nej vône a obetovali tam svoje nápojové obety.

Bible21

28 Přive­dl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmi­le tam uvi­dě­li kde­jaké vy­šší návrší a kde­jaký ze­lenající se strom, už tam obětova­li ty své obě­ti a přináše­li tam své uráž­livé da­ry, podkuřova­li jim vůně­mi a vy­léva­li ú­lit­by.