RoháčekEzechiel1,1

Ezechiel 1:1

A stalo sa trid­siateho roku, štvr­tého mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa ot­vorily nebesia, a videl som videnia Božie.


Verš v kontexte

1 A stalo sa trid­siateho roku, štvr­tého mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa ot­vorily nebesia, a videl som videnia Božie. 2 Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina) 3 stalo sa zreteľne slovo Hos­podinovo k Ezechielovi, synovi Búziho, kňazovi, v zemi Chal­dejov, na rieke Chebáre, a bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa trid­siateho roku, štvr­tého mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa ot­vorily nebesia, a videl som videnia Božie.

Evanjelický

1 V trid­siatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som Božie videnia.

Ekumenický

1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som videnia od Boha.

Bible21

1 Ve třiceti letech jsem byl mezi vy­hnan­ci u průplavu Ke­bar. Pátého dne čtvr­tého měsíce se otevře­la ne­besa a já jsem spatřil vi­dění Boží.