RoháčekEzechiel1,2

Ezechiel 1:2

Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina)


Verš v kontexte

1 A stalo sa trid­siateho roku, štvr­tého mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa ot­vorily nebesia, a videl som videnia Božie. 2 Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina) 3 stalo sa zreteľne slovo Hos­podinovo k Ezechielovi, synovi Búziho, kňazovi, v zemi Chal­dejov, na rieke Chebáre, a bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina)

Evanjelický

2 Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína -

Ekumenický

2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia —

Bible21

2 Ano, čtvr­tého dne pátého měsíce toho roku (to­tiž pátého roku vy­hnan­ství krále Jo­a­ki­na)