RoháčekEzdráš3,6

Ezdráš 3:6

Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali obetovať zápal­né obeti Hos­podinovi, hoci chrám Hos­podinov nebol ešte založený.


Verš v kontexte

5 a po­tom zápal­nú obeť ustavičnú i na novmesiace i na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podinove za­svätené a za každého dob­rovoľne obetujúceho nejakú dobrovoľnú obeť Hos­podinovi. 6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali obetovať zápal­né obeti Hos­podinovi, hoci chrám Hos­podinov nebol ešte založený. 7 Ale dali peniaze kameniarom a tesárom a stravu, nápoj a olej Sidon­com a Týranom, aby do­pravili ced­rové drevo s Libanona po mori do Jop­py podľa do­volenia Cýra, perz­ského kráľa, ktoré mali.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali obetovať zápal­né obeti Hos­podinovi, hoci chrám Hos­podinov nebol ešte založený.

Evanjelický

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali prinášať spaľované obete Hos­podinovi, ale zá­klady Jeho chrámu ešte neboli položené.

Ekumenický

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali Hos­podinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené zá­klady chrámu Hos­podina.

Bible21

6 Zápalné obě­ti Hos­po­di­nu za­ča­li přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačko­li Hos­po­dinův chrám ještě neměl ani zákla­dy.