RoháčekEzdráš2,60

Ezdráš 2:60

synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekoda­ových šesťs­to päťdesiatd­va.


Verš v kontexte

59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Ad­dán a Immér, ale sa ne­moh­li vy­kázať domom svojich ot­cov a svojím semenom, či po­chádzajú z Iz­raela: 60 synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekoda­ových šesťs­to päťdesiatd­va. 61 A zo synov kňazov: synovia Chabai­ášovi, synovia Hak­kócovi, synovia Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a bol na­zvaný ich menom.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

60 synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekoda­ových šesťs­to päťdesiatd­va.

Evanjelický

60 synovia Delajovi, Tóbijovi a synovia Nekódovi, bolo ich šesťs­topäťdesiatd­va.

Ekumenický

60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov.

Bible21

60 Synové De­lajášovi, To­biášovi a Ne­kodovi: 652.