RoháčekEfezským4,2

Efezským 4:2

s celou po­korou a krot­kosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa na­vzájom v lás­ke,


Verš v kontexte

1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hod­ne po­volania, ktorým ste po­volaní, 2 s celou po­korou a krot­kosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa na­vzájom v lás­ke, 3 usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 s celou po­korou a krot­kosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa na­vzájom v lás­ke,

Evanjelický

2 vo všet­kej po­kore, nežnos­ti a tr­pez­livos­ti, znášaj­te sa vo­spolok v lás­ke

Ekumenický

2 so všet­kou po­korou, mier­nosťou a tr­pez­livosťou, znášaj­te sa na­vzájom v láske.

Bible21

2 Buď­te vž­dy pokorní a mírní, trpě­livě se navzájem snášej­te v lás­ce