Roháček5. Mojžišova9,11

5. Mojžišova 9:11

Deuteronomium

A stalo sa po štyrid­siatich dňoch a po štyrid­siatich nociach, že mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy.


Verš v kontexte

10 A Hos­podin mi dal dve kamen­né do­sky, popísané prs­tom Božím, a bolo na nich napísané podľa všet­kých tých slov, ktoré hovoril Hos­podin s vami na vr­chu zp­ro­stred ohňa v deň shromaždenia. 11 A stalo sa po štyrid­siatich dňoch a po štyrid­siatich nociach, že mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy. 12 A Hos­podin mi riekol: Vstaň, sídi rých­le od­tiaľto, lebo sa zkazil tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egyp­ta; rých­le vy­bočili z ces­ty, ktorú som im pri­kázal, urobili si sliatinu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa po štyrid­siatich dňoch a po štyrid­siatich nociach, že mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy.

Evanjelický

11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky - do­sky zmluvy.

Ekumenický

11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi Hos­podin dal obi­dve kamen­né tabule, tabule zmluvy.

Bible21

11 Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet no­cí, Hos­po­din mi dal dvě ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy.