Roháček5. Mojžišova7,1

5. Mojžišova 7:1

Deuteronomium

Keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, a vy­plieni mnohé národy zp­red tvojej tvári, Heteja, Ger­gezeja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, sedem národov, väčších čo do počtu a moc­nejších, ako si ty.


Verš v kontexte

1 Keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, a vy­plieni mnohé národy zp­red tvojej tvári, Heteja, Ger­gezeja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, sedem národov, väčších čo do počtu a moc­nejších, ako si ty. 2 A Hos­podin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a po­biješ ich; is­tot­ne ich vy­hladíš zariek­nuc ich na ú­pl­nú záhubu; neučiníš s nimi sm­luvy ani sa nezľutuješ nad nimi. 3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, a vy­plieni mnohé národy zp­red tvojej tvári, Heteja, Ger­gezeja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, sedem národov, väčších čo do počtu a moc­nejších, ako si ty.

Evanjelický

1 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej sa chys­táš, a keď pred tebou vy­ženie mnohé národy - Chetej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, sedem národov, počet­nejších a moc­nejších, než si ty,

Ekumenický

1 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej pri­chádzaš, aby si ju ob­sadil, a vy­ženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Gir­gášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov — sedem národov počet­nejších a moc­nejších než si ty,

Bible21

1 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, uve­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, vy­tlačí před te­bou početné náro­dy: Chetej­ce, Gi­rgašej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce – sedm národů větších a mo­cnějších, než jsi ty.