Roháček5. Mojžišova3,20

5. Mojžišova 3:20

Deuteronomium

do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal.


Verš v kontexte

19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal. 21 A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal.

Evanjelický

20 po­kiaľ Hos­podin nedop­raje po­koja vašim bratom ako vám; po­tom aj oni za­berú krajinu, ktorú im Hos­podin, váš Boh, dáva za Jor­dánom. Po­tom sa vrátite každý ku svoj­mu vlast­níc­tvu, ktoré som vám dal.

Ekumenický

20 kým Hos­podin, váš Boh, nedop­raje vašim bratom taký po­koj ako vám. Po­tom aj oni ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh, za Jor­dánom. Každý sa vráti do svoj­ho vlast­níc­tva, ktoré som vám dal.

Bible21

20 Hos­po­din, váš Bůh, pak dá vašim bra­trům odpoči­nutí stejně jako vám. Až ob­sadí zem, kte­rou jim Hos­po­din, váš Bůh, dává za Jordánem, teh­dy se vrátí­te každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil.“