Roháček5. Mojžišova3,21

5. Mojžišova 3:21

Deuteronomium

A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu.


Verš v kontexte

20 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal. 21 A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu. 22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu.

Evanjelický

21 Vtedy som pri­kázal Józu­ovi: Videl si na vlast­né oči všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, ktorými prej­deš.

Ekumenický

21 Jozu­ovi som pri­kázal: Videl si na vlast­né oči všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, cez ktoré budeš pre­chádzať.

Bible21

21 Jo­zuovi jsem tenkrát přikázal: „­Na vlastní oči jsi vi­děl všech­no, co Hos­po­din, váš Bůh, uči­nil těm dvě­ma králům. To­též Hos­po­din učiní všem králov­stvím, do ni­chž se chys­táš vejít.