Roháček5. Mojžišova3,19

5. Mojžišova 3:19

Deuteronomium

iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,


Verš v kontexte

18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní, 19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Evanjelický

19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Ekumenický

19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Bible21

19 Pou­ze vaše že­ny, vaše dě­ti a váš do­by­tek (vím, že má­te množství do­bytka) zůstanou ve měs­tech, která jsem vám při­dě­lil.