Roháček5. Mojžišova21,18

5. Mojžišova 21:18

Deuteronomium

Keby mal nie­kto nez­dar­ného syna spúr­neho a ne­pod­daj­ného, ktorý by ne­počúval na hlas svoj­ho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káz­nili, p­red­sa by ich len ne­pos­lúchal,


Verš v kontexte

17 Ale vy­značí pr­vorodeného, syna nenávidenej, tým, že mu dá po dve čias­t­ky zo všet­kého, čo sa naj­de u neho, pre­tože on je pr­votinou jeho sily, jeho je právo pr­voroden­stva. 18 Keby mal nie­kto nez­dar­ného syna spúr­neho a ne­pod­daj­ného, ktorý by ne­počúval na hlas svoj­ho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káz­nili, p­red­sa by ich len ne­pos­lúchal, 19 vtedy ho po­chytia jeho otec a jeho mať a vy­vedú ho von ku starším jeho mes­ta a ku bráne jeho mies­ta

späť na 5. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Keby mal nie­kto nez­dar­ného syna spúr­neho a ne­pod­daj­ného, ktorý by ne­počúval na hlas svoj­ho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káz­nili, p­red­sa by ich len ne­pos­lúchal,

Evanjelický

18 Ak má nie­kto ne­pod­daj­ného a vzdorovitého syna, ktorý ne­počúva na slovo svoj­ho otca ani na slovo svojej mat­ky, a hoci ho kar­hajú, ne­pos­lúcha ich,

Ekumenický

18 Ak má nie­kto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý ne­pos­lúcha svoj­ho otca ani svoju mat­ku a ned­bá na ich na­pomínanie,

Bible21

18 Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného sy­na, který ne­po­s­lou­chá otce ani matku a ne­po­s­lech­ne je, ani když ho tre­s­tají,