Roháček5. Mojžišova13,4

5. Mojžišova 13:4

Deuteronomium

Hos­podina, svoj­ho Boha, budete na­sledovať a jeho sa budete báť, jeho pri­kázania budete os­tríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete ver­ne pridŕžať.


Verš v kontexte

3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 4 Hos­podina, svoj­ho Boha, budete na­sledovať a jeho sa budete báť, jeho pri­kázania budete os­tríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete ver­ne pridŕžať. 5 A ten prorok alebo ten, komu by sa sníval taký sen, zo­mrie, pre­tože hovoril to, čím by vás odvrátil od Hos­podina, vášho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypt­skej zeme a ktorý ťa vy­slobodil z domu sluhov, chcúc ťa vy­raziť z ces­ty, ktorú ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ňou išiel. A od­praceš to zlo zo svoj­ho stredu!

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podina, svoj­ho Boha, budete na­sledovať a jeho sa budete báť, jeho pri­kázania budete os­tríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete ver­ne pridŕžať.

Evanjelický

4 ne­pos­lúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hos­podin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoz­nal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.

Ekumenický

4 slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.

Bible21

4 ne­po­s­lou­chej jeho řeči. To vás Hos­po­din, váš Bůh, zkouší, aby se po­znalo, zda mi­lu­jete Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým srd­cem a ce­lou duší.