Roháček5. Mojžišova13,3

5. Mojžišova 13:3

Deuteronomium

Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou.


Verš v kontexte

2 a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im! 3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 4 Hos­podina, svoj­ho Boha, budete na­sledovať a jeho sa budete báť, jeho pri­kázania budete os­tríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete ver­ne pridŕžať.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

Evanjelický

3 a ak sa spl­ní znamenie alebo zá­zrak, ktoré ti pred­povedal, a ak ti po­vie: Poďme za inými boh­mi - ktorých ne­poz­náš - a slúžme im!

Ekumenický

3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im,

Bible21

3 se slovy: „Po­jď­me následovat cizí bo­hy“ (které jsi ne­po­znal) „a sloužit jim!“ Teh­dy, i kdy­by se stalo to zna­mení či div, o kterém ti říkal,