Roháček5. Mojžišova13,10

5. Mojžišova 13:10

Deuteronomium

A budeš ho kameňovať, do­kiaľ nezom­rie, lebo ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov.


Verš v kontexte

9 Ale do­is­ta ho za­biješ bez milosti. Tvoja ruka bude pr­vá, k­torá siah­ne na neho, aby ho za­bila a po­tom ruka všet­kého ľudu. 10 A budeš ho kameňovať, do­kiaľ nezom­rie, lebo ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov. 11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A budeš ho kameňovať, do­kiaľ nezom­rie, lebo ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov.

Evanjelický

10 ale musíš ho za­biť. Tvoja ruka nech pr­vá do­pad­ne naň, aby ho usmr­tila, a po­tom ruky všet­kého ľudu.

Ekumenický

10 Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu.

Bible21

10 mu­síš ho po­pravit. Sám na něj vztáh­neš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připo­jí vše­chen lid.