Roháček5. Mojžišova13,1

5. Mojžišova 13:1

Deuteronomium

Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak,


Verš v kontexte

1 Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak, 2 a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im! 3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak,

Evanjelický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, usilov­ne plňte, nič k tomu ne­pridávaj­te, ani z toho ne­uberaj­te!

Ekumenický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te.

Bible21

1 Peč­livě do­držuj­te vše, co vám přikazu­ji – nic k tomu ne­při­dávej­te ani z toho ne­u­bírej­te.