Roháček5. Mojžišova11,30

5. Mojžišova 11:30

Deuteronomium

Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre?


Verš v kontexte

29 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal. 30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre? 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli zau­jať do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, a zauj­mete ju do dedičs­tva a budete bývať v nej.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre?

Evanjelický

30 Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho.

Ekumenický

30 Tie sú za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaánčanov, ktorí bývajú v Arábe na­proti Gil­gálu pri Móreho dube.

Bible21

30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.)