Roháček5. Mojžišova11,29

5. Mojžišova 11:29

Deuteronomium

A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal.


Verš v kontexte

28 a zlorečenie, keby ste ne­počúvali na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, a keby ste vy­bočili z ces­ty, ktorú vám ja pri­kazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých ne­znáte. 29 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal. 30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre?

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal.

Evanjelický

29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš za­brať, vy­slov požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal.

Ekumenický

29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš ob­sadiť, budeš dávať požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal.

Bible21

29 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal.