RoháčekDaniel1,2

Daniel 1:2

A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha.


Verš v kontexte

1 Tretieho roku kraľovania Jehojakima, jud­ského kráľa, prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho. 2 A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha. 3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných,

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha.

Evanjelický

2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha.

Ekumenický

2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jójakima i časť náčinia Božieho domu. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha.

Bible21

2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici.

RoháčekDaniel1,2