RoháčekDaniel1,3

Daniel 1:3

A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných,


Verš v kontexte

2 A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha. 3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných, 4 mláden­cov, na ktorých v­raj nieto nijakej vady, k­torí sú pekného vzoz­renia a sú dô­vtip­ní v každej múd­ros­ti, vy­znajúci sa vo vede a roz­umejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vy­učili písomníctvu a jazyku Chal­dejov.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných,

Evanjelický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému komor­níkovi Ašpenazovi, aby pri­viedol spomedzi Iz­rael­cov z kráľov­ského po­tom­stva, alebo zo šľach­ticov

Ekumenický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol

Bible21

3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –

RoháčekDaniel1,3