Roháček2. Samuelova7,6

2. Samuelova 7:6

Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vy­viedol synov Iz­raelových z Egyp­ta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem a ta v stáne a v svätopríbytku.


Verš v kontexte

5 Iď a po­vieš môj­mu služob­níkovi Dávidovi: Tak­to hovorí Hos­podin: Či mi ty vy­stavíš dom, v ktorom by som býval? 6 Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vy­viedol synov Iz­raelových z Egyp­ta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem a ta v stáne a v svätopríbytku. 7 Kadekoľvek som chodil medzi všet­kými syn­mi Iz­raelovými, či som azda voľakedy povedal slovo nie­ktorému z pokolení Iz­raelových, ktorému som pri­kázal pásť môj ľud, Iz­raela, aby som bol po­vedal: Prečo ste mi ne­vy­stavili ced­rového domu?

späť na 2. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vy­viedol synov Iz­raelových z Egyp­ta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem a ta v stáne a v svätopríbytku.

Evanjelický

6 Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vy­viedol Iz­rael­cov z Egyp­ta až pod­nes, ale chodil som ustavične v stanovom príbyt­ku.

Ekumenický

6 Veď v dome som nebýval od­vtedy, ako som vy­viedol Iz­raelitov z Egypta až do­dnes, ale putoval som iba v stanovom príbyt­ku.

Bible21

6 Ode dne, kdy jsem vy­ve­dl syny Iz­rae­le z Egyp­ta, až dodnes jsem pře­ce ne­byd­lel v do­mě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku.