Roháček2. Samuelova13,15

2. Samuelova 13:15

Avšak h­neď potom ju nenávidel Am­non nenávisťou, veľmi velikou, lebo väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, než bola jeho láska, ktorou ju p­red­tým miloval. A Am­non jej po­vedal: Vstaň, idi!


Verš v kontexte

14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou. 15 Avšak h­neď potom ju nenávidel Am­non nenávisťou, veľmi velikou, lebo väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, než bola jeho láska, ktorou ju p­red­tým miloval. A Am­non jej po­vedal: Vstaň, idi! 16 A ona mu riek­la: Pre to veľké zlo, väčšie nad iné, ktoré si vy­konal pri mne, ch­ceš ma ešte i vyhnať? Ale nech­cel ju počuť.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 Avšak h­neď potom ju nenávidel Am­non nenávisťou, veľmi velikou, lebo väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, než bola jeho láska, ktorou ju p­red­tým miloval. A Am­non jej po­vedal: Vstaň, idi!

Evanjelický

15 Nato Am­nóna za­chvátila veľká nenávisť voči nej, takže väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, ako lás­ka, ktorou ju miloval. Po­tom jej po­vedal: Zo­ber sa a choď!

Ekumenický

15 Po­tom k nej Am­nón začal cítiť ne­smier­ny od­por. Väčší bol od­por, čo k nej cítil, než lás­ka, ktorú k nej pre­chovával. Am­nón jej po­vedal: Zo­ber sa a choď!

Bible21

15 za­čal ji nenávi­dět. Nenávist, kte­rou k ní cí­til, byla ještě větší než lás­ka, kte­rou ji před­tím mi­loval. „Vstaň! Jdi pryč!“ přikázal jí.