Roháček2. Samuelova1,4

2. Samuelova 1:4

A Dávid mu zase riekol: A čo sa stalo, po­vedz mi, prosím. A po­vedal: To, že utiekol ľud z boja, aj pad­lo mnoho z ľudu, a po­mreli i Saul i Jonatán, jeho syn, zo­mreli.


Verš v kontexte

3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho. 4 A Dávid mu zase riekol: A čo sa stalo, po­vedz mi, prosím. A po­vedal: To, že utiekol ľud z boja, aj pad­lo mnoho z ľudu, a po­mreli i Saul i Jonatán, jeho syn, zo­mreli. 5 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Ako to vieš, že zo­mrel Saul i Jonatán, jeho syn?

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A Dávid mu zase riekol: A čo sa stalo, po­vedz mi, prosím. A po­vedal: To, že utiekol ľud z boja, aj pad­lo mnoho z ľudu, a po­mreli i Saul i Jonatán, jeho syn, zo­mreli.

Evanjelický

4 Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán.

Ekumenický

4 Dávid mu po­vedal: Vy­rozp­rávaj mi, čo sa stalo. On od­povedal: Ľud ušiel z boja, mnohí pad­li a za­hynuli. Padol aj Saul i jeho syn Jonatán.

Bible21

4 „­Po­věz mi, co se stalo?“ ptal se David. „Muži utek­li z bo­je. Mno­ho jich padlo a zemře­lo. Také Saul a jeho syn Jo­na­tan zemřeli,“ od­po­věděl muž.