Evanjelický2. Samuelova1,4

2. Samuelova 1:4

Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán.


Verš v kontexte

3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora. 4 Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán. 5 Dávid po­vedal mláden­covi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zo­mrel Saul a jeho syn Jonatán?

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A Dávid mu zase riekol: A čo sa stalo, po­vedz mi, prosím. A po­vedal: To, že utiekol ľud z boja, aj pad­lo mnoho z ľudu, a po­mreli i Saul i Jonatán, jeho syn, zo­mreli.

Evanjelický

4 Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán.

Ekumenický

4 Dávid mu po­vedal: Vy­rozp­rávaj mi, čo sa stalo. On od­povedal: Ľud ušiel z boja, mnohí pad­li a za­hynuli. Padol aj Saul i jeho syn Jonatán.

Bible21

4 „­Po­věz mi, co se stalo?“ ptal se David. „Muži utek­li z bo­je. Mno­ho jich padlo a zemře­lo. Také Saul a jeho syn Jo­na­tan zemřeli,“ od­po­věděl muž.