Roháček2. Samuelova1,3

2. Samuelova 1:3

A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.


Verš v kontexte

2 A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa. 3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho. 4 A Dávid mu zase riekol: A čo sa stalo, po­vedz mi, prosím. A po­vedal: To, že utiekol ľud z boja, aj pad­lo mnoho z ľudu, a po­mreli i Saul i Jonatán, jeho syn, zo­mreli.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.

Evanjelický

3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.

Ekumenický

3 Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora.

Bible21

3 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se David. „Unikl jsem z iz­rael­ského tábora,“ zně­la od­po­věď.