Roháček2. Kronická10,4

2. Kronická 10:4

Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť.


Verš v kontexte

3 Lebo po­slali po neho a po­volali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Iz­rael a hovorili Rechabeámovi a riek­li: 4 Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť. 5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť.

Evanjelický

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svoj­ho otca a jeho tvr­dé jar­mo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.

Ekumenický

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.

Bible21

4 „Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služ­by a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a bu­de­me ti sloužit.“