Roháček2. Kráľov18,4

2. Kráľov 18:4

On od­stránil výšiny, rozt­ries­kal mod­lár­ske sochy, vy­sekal háje a roz­tĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Iz­raelovi kadivo, a na­zval ho Nechuštánom.


Verš v kontexte

3 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako činil Dávid, jeho otec. 4 On od­stránil výšiny, rozt­ries­kal mod­lár­ske sochy, vy­sekal háje a roz­tĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Iz­raelovi kadivo, a na­zval ho Nechuštánom. 5 Nadejal sa na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, a nebolo po ňom jemu rov­ného medzi všet­kými kráľmi Júdovými ani medzi tými, ktorí boli pred ním.

späť na 2. Kráľov, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 On od­stránil výšiny, rozt­ries­kal mod­lár­ske sochy, vy­sekal háje a roz­tĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Iz­raelovi kadivo, a na­zval ho Nechuštánom.

Evanjelický

4 Od­stránil výšiny, roz­bil po­svät­né stĺpy, zoťal ašéru a ro­zdr­vil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až do­vtedy mu Iz­rael­ci kadievali a nazývali ho Nechuštánom.

Ekumenický

4 Od­stránil výšiny, roz­tĺkol po­svät­né stĺpy, zoťal po­svät­ný kôl a roz­bil bron­zového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až do­vtedy mu totiž Iz­raeliti pálili tymian a na­zvali ho Nechuštán.

Bible21

4 To on od­stranil obětní výši­ny, roz­bil po­svátné slou­py a rozřezal Ašeři­ny kůly. Roz­tlou­kl i bronzového ha­da, kterého kdy­si zho­tovil Mo­jžíš; až do té doby mu to­tiž synové Iz­rae­le pá­li­li ka­di­dlo. Říkalo se mu Ne­chuštan, Bronzovec.