Roháček2. Korintským2,11

2. Korintským 2:11

lebo nie sú nám ne­známe jeho úmys­ly.


Verš v kontexte

10 A komu čo od­púšťate, i ja; lebo i ja, čo som od­pus­til, ak som čo od­pus­til, urobil som to pre vás, pred tvárou Kris­ta, aby ste neboli oklamaní od satana, 11 lebo nie sú nám ne­známe jeho úmys­ly. 12 A keď som prišiel do Tro­ady cieľom evan­jelia Kris­tov­ho, hoci som mal ot­vorené dvere v Pánovi, ne­mal som od­dychu vo svojom duchu, keď som nenašiel svoj­ho brata Títa.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 lebo nie sú nám ne­známe jeho úmys­ly.

Evanjelický

11 aby nás ne­o­klamal satan; veď dob­re po­známe jeho úmys­ly.

Ekumenický

11 aby nás ne­o­klamal satan, veď jeho zámery po­známe.

Bible21

11 Nenech­me se okla­mat sa­tanem – jeho úmys­ly nám pře­ce nejsou ne­známé.