Roháček1. Samuelova22,4

1. Samuelova 22:4

A do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa, a bývali s ním po všet­ky dni, do­kiaľ bol Dávid na tom hrade.


Verš v kontexte

3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh. 4 A do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa, a bývali s ním po všet­ky dni, do­kiaľ bol Dávid na tom hrade. 5 A prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj na hrade. Iď a voj­di si do zeme Júdovej. A tak od­išiel Dávid a prišiel do lesa Cháret.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 A do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa, a bývali s ním po všet­ky dni, do­kiaľ bol Dávid na tom hrade.

Evanjelický

4 Do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa a bývali s ním po všet­ky dni, kým bol Dávid v onej pev­nos­ti.

Ekumenický

4 Dávid ich pri­viedol k moábskemu kráľovi a bývali s ním, kým sa on zdržiaval v pevnosti.

Bible21

4 Od­ve­dl je tedy k moáb­ské­mu krá­li a zůsta­li u něj ce­lou do­bu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti.