Roháček1. Samuelova1,4

1. Samuelova 1:4

A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely.


Verš v kontexte

3 Človek chodieval z roka na rok zo svoj­ho mes­ta hore klaňať sa a obetovať Hos­podinovi Zá­stupov bit­nú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chof­ni a Pin­chas, kňaz­mi Hos­podinovi. 4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely. 5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely.

Evanjelický

4 V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Ekumenický

4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Bible21

4 Vž­dy, když přišel čas obě­ti, Elká­na dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce ma­sa,