Roháček1. Samuelova1,21

1. Samuelova 1:21

A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub.


Verš v kontexte

20 A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila. 21 A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub. 22 Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub.

Evanjelický

21 Po­tom šiel muž El­kána s celým svojím domom priniesť Hos­podinovi výročnú obeť a spl­niť sľub.

Ekumenický

21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub,

Bible21

21 Když se pak Elká­na znovu vy­dal s ce­lou svou ro­di­nou pře­dložit Hos­po­di­nu výroční oběť a splnit svůj slib,