Ekumenický1. Samuelova1,21

1. Samuelova 1:21

Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub,


Verš v kontexte

20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina. 21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub, 22 Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub.

Evanjelický

21 Po­tom šiel muž El­kána s celým svojím domom priniesť Hos­podinovi výročnú obeť a spl­niť sľub.

Ekumenický

21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub,

Bible21

21 Když se pak Elká­na znovu vy­dal s ce­lou svou ro­di­nou pře­dložit Hos­po­di­nu výroční oběť a splnit svůj slib,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček