Roháček1. Samuelova1,22

1. Samuelova 1:22

Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky.


Verš v kontexte

21 A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub. 22 Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky. 23 A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky.

Evanjelický

22 Anna však nešla, ale po­vedala svoj­mu mužovi: Keď od­kojím chlap­ca, pri­vediem ho a pred­stavím pred tvár Hos­podinovu, aby tam navždy os­tal bývať.

Ekumenický

22 Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo.

Bible21

22 Hana neš­la. „Až chlap­ce odkojím,“ řek­la své­mu muži, „přive­du ho před Hos­po­di­na a zůstane tam navždy.“