Roháček1. Samuelova1,11

1. Samuelova 1:11

A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu.


Verš v kontexte

10 A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi. 11 A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu. 12 A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu.

Evanjelický

11 I urobila takýto sľub: Hos­podine moc­nos­tí, ak vzhliad­neš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak nezabud­neš na svoju služob­nicu, ale dáš jej mužs­kého po­tom­ka, od­dám ho Tebe, Hos­podine, po všet­ky dni jeho života, a brit­va sa nedot­kne jeho hlavy.

Ekumenický

11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne.

Bible21

11 složi­la ten­to slib: „Hos­po­di­ne zástupů, kéž bys las­kavě shlé­dl na trápení své služebnice a po­mys­lel na mě! Ne­za­po­meneš-li na svou služebnici, ale dáš jí sy­na, pak ho na ce­lý život ode­vzdám Hos­po­di­nu a jeho hlavy se nikdy ne­do­tkne břitva.“