Ekumenický1. Samuelova1,11

1. Samuelova 1:11

Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne.


Verš v kontexte

10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi. 11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne. 12 Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu.

Evanjelický

11 I urobila takýto sľub: Hos­podine moc­nos­tí, ak vzhliad­neš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak nezabud­neš na svoju služob­nicu, ale dáš jej mužs­kého po­tom­ka, od­dám ho Tebe, Hos­podine, po všet­ky dni jeho života, a brit­va sa nedot­kne jeho hlavy.

Ekumenický

11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne.

Bible21

11 složi­la ten­to slib: „Hos­po­di­ne zástupů, kéž bys las­kavě shlé­dl na trápení své služebnice a po­mys­lel na mě! Ne­za­po­meneš-li na svou služebnici, ale dáš jí sy­na, pak ho na ce­lý život ode­vzdám Hos­po­di­nu a jeho hlavy se nikdy ne­do­tkne břitva.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček