Roháček1. Samuelova1,10

1. Samuelova 1:10

A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi.


Verš v kontexte

9 A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho. 10 A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi. 11 A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi.

Evanjelický

10 Ona, roz­tr­pčená v duši, sa mod­lila k Hos­podinovi a veľmi plakala.

Ekumenický

10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi.

Bible21

10 Hana se teh­dy v hlu­boké úzkosti mod­li­la k Hos­po­di­nu a s ve­likým pláčem