Roháček1. Samuelova1,12

1. Samuelova 1:12

A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta.


Verš v kontexte

11 A sľúbila sľub a riek­la: Hos­podine Zá­stupov, ak po­hliad­nuť po­hliad­neš na trápenie svojej diev­ky a roz­pomenieš sa na mňa a nezabud­neš na svoju diev­ku, ale dáš svojej diev­ke plod mužs­kého po­hlavia, dám ho Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni svoj­ho života, a brit­va ne­vs­túpi na jeho hlavu. 12 A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta. 13 Ale Anna hovorila vo svojom srd­ci; iba jej rty sa po­hybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Pre­to mys­lel o nej Éli, že je opilá.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta.

Evanjelický

12 Keď sa už dlho mod­lila pred tvárou Hos­podinovou, Éli po­zoroval jej ús­ta.

Ekumenický

12 Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta.

Bible21

12 Když se tak před Hos­po­di­nem mod­li­la, Elí si vši­ml jejích úst.