Ekumenický1. Korintským1,16

1. Korintským 1:16

Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného.


Verš v kontexte

15 aby nik ne­povedal, že ste boli po­krs­tení v mojom mene. 16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného. 17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til.

Evanjelický

16 Ba po­krs­til som aj domác­nosť Štefanovu, ináč ne­viem, či som po­krs­til nie­koho iného,

Ekumenický

16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného.

Bible21

16 Pokř­til jsem vlastně i Štěpánovu ro­di­nu, ale ne­vím, že bych kř­til ještě něko­ho dalšího.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček