EvanjelickýZjavenie21,9

Zjavenie 21:9

Po­tom prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu!


Verš v kontexte

8 Zbabel­ci, ne­ver­ní, špinav­ci, vrahovia, smil­níci, traviči, mod­los­lužob­níci a všet­ci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá sm­rť. 9 Po­tom prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu! 10 A od­niesol ma v duchu na veľký a vy­soký vrch a ukázal mi sväté mes­to Jeruzalem, ktoré zo­stupuje z neba od Boha

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A prišiel ku mne jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, pl­ných sedem po­sled­ných rán, a pre­hovoril so mnou a po­vedal mi: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu.

Evanjelický

9 Po­tom prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu!

Ekumenický

9 Prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš, na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými ranami, a tak­to ku mne pre­hovoril: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, Barán­kovu manžel­ku.

Bible21

9 Teh­dy ke mně přišel je­den z těch sed­mi an­dělů, kteří mě­li těch sedm číší plných sed­mi po­sledních ran, a pro­mlu­vil ke mně: „Po­jď, ukážu ti Ne­věs­tu, manželku Beránkovu.“