EvanjelickýSudcov14,19

Sudcov 14:19

Po­tom ho prenikol duch Hos­podinov, zo­stúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich za­bil trid­siatich. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhád­li hádan­ku. Vzplanul jeho hnev a od­išiel hore do ot­cov­ho domu.


Verš v kontexte

18 Na sied­my deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mes­ta mu po­vedali: Čo je sladšie ako med? A čo je moc­nejšie ako lev? Ale on im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li moju hádan­ku. 19 Po­tom ho prenikol duch Hos­podinov, zo­stúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich za­bil trid­siatich. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhád­li hádan­ku. Vzplanul jeho hnev a od­išiel hore do ot­cov­ho domu. 20 Sam­sonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 A sos­túpil na neho Duch Hos­podinov, a od­išiel dolu do Aškalona a po­bil z nich trid­siatich mužov a vez­múc ich rúcha, ktoré sv­liekol s nich, dal sláv­nost­né rúcha na pre­menu tým, ktorí po­vedali hád­ku. A veľmi sa na­hneval a od­išiel hore do domu svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

19 Po­tom ho prenikol duch Hos­podinov, zo­stúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich za­bil trid­siatich. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhád­li hádan­ku. Vzplanul jeho hnev a od­išiel hore do ot­cov­ho domu.

Ekumenický

19 Sam­sona ov­ládol Hos­podinov duch, zo­stúpil do Aškalónu a za­bil tam trid­sať mužov. Po­bral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo roz­lúštili hádan­ku. Roz­pálený hnevom od­išiel hore do ot­cov­ského domu.

Bible21

19 Teh­dy se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Sešel do Aške­lo­nu, po­bil tam třicet mužů, svlé­kl je a je­jich ša­ty dal těm, kdo zod­po­vědě­li hádanku. Roz­pálen hněvem se pak vrá­til do domu svého ot­ce.