EvanjelickýSudcov1,21

Sudcov 1:21

Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes.


Verš v kontexte

20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových. 21 Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes. 22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale Jebuzeja, ktorý býval v Jeruzaleme, ne­vyh­nali synovia Ben­jaminovi, a tak býval Jebuzej so syn­mi Ben­jaminovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.

Evanjelický

21 Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes.

Ekumenický

21 Jebúsejov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamínov­ci však ne­vyh­nali. Pre­to Jebúseji os­tali bývať s Benjamínovcami v Jeruzaleme až pod­nes.

Bible21

21 Synové Ben­jamínovi ale ne­vy­hna­li Je­bu­sej­ce byd­lící v Je­ruzalémě, a tak Je­bu­sej­ci ži­jí v Je­ruzalémě spo­lu s Ben­jamín­ci až dodnes.