EvanjelickýRimanom10,11

Rimanom 10:11

List Rimanom

Pís­mo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude za­han­bený.


Verš v kontexte

10 lebo srd­com veríme na spravod­livosť a ús­tami vy­znávame na spasenie. 11 Pís­mo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude za­han­bený. 12 Nieto teda roz­dielu medzi Židom a Grékom. Lebo všet­ci majú toho is­tého Pána, bohatého pre všet­kých, ktorí Ho vzývajú.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Evanjelický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude za­han­bený.

Ekumenický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Bible21

11 Vž­dyť Písmo říká: „Kdoko­li v něj věří, se jis­tě nezklame.“