Evanjelický4. Mojžišova5,8

4. Mojžišova 5:8

Numeri

Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému možno na­hradiť za­vinenú škodu, vráti sa to Hos­podinovi pre kňaza, ok­rem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vy­koná za neho ob­rad zmierenia.


Verš v kontexte

7 nech vy­zná svoj spáchaný hriech. Nech na­hradí za­vinenú škodu v pl­nej hod­note, nech pri­dá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa pre­vinila. 8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému možno na­hradiť za­vinenú škodu, vráti sa to Hos­podinovi pre kňaza, ok­rem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vy­koná za neho ob­rad zmierenia. 9 Každá po­z­dvihovaná dáv­ka zo všet­kých po­svät­ných darov Iz­rael­cov, ktorú donesú kňazovi, pat­rí jemu.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 A keby oškodený človek ne­mal príbuz­ného, ktorému by vrátil to, čím sa pre­vinil, bude vrátené Hos­podinovi, kňazovi, krome barana obeti pokrytia hriechu, ktorým po­kryjú na ňom jeho hriech.

Evanjelický

8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému možno na­hradiť za­vinenú škodu, vráti sa to Hos­podinovi pre kňaza, ok­rem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vy­koná za neho ob­rad zmierenia.

Ekumenický

8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému by sa malo dať odškod­né, vráti to Hos­podinovi a odo­vzdá kňazovi. Vin­ník dá ok­rem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vy­koná ob­rad zmierenia.

Bible21

8 Kdy­by po poško­zeném ne­zůstal příbuzný, je­muž by se na­hra­di­la škoda, bude odškodnění ode­vzdáno Hos­po­di­nu pro kněze, a to kro­mě be­ra­na, jímž se za něj vy­koná obřad smíření.