Evanjelický4. Mojžišova36,1

4. Mojžišova 36:1

Numeri

Vtedy pri­stúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefov­cov a pred Mojžišom i pred čel­nými predák­mi iz­rael­ských rodín po­vedali:


Verš v kontexte

1 Vtedy pri­stúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefov­cov a pred Mojžišom i pred čel­nými predák­mi iz­rael­ských rodín po­vedali: 2 Môj­mu pánovi pri­kázal Hos­podin lósom roz­deliť krajinu do dedičného vlast­níc­tva Iz­rael­com a môj pán do­stal aj príkaz od Hos­podina odo­vzdať vlast­níc­tvo nášho brata Celof­cháda jeho dcéram. 3 Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­stúpili predáci ot­cov čeľade synov Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, z čeľade synov Jozefových, a vraveli pred Mojžišom a pred kniežatami, hlavami to ot­cov synov Iz­raelových,

Evanjelický

1 Vtedy pri­stúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefov­cov a pred Mojžišom i pred čel­nými predák­mi iz­rael­ských rodín po­vedali:

Ekumenický

1 Vtedy pred­stúpili náčel­níci rodov z rodov synov Gileáda, syna Makíra, syna Menaššeho z rodov Jozefov­cov a zhovárali sa s Mojžišom i s poprednými pred­staviteľmi iz­rael­ských kmeňov.

Bible21

1 Teh­dy přistou­pi­li rodoví náčelníci z rodu Gi­leáda, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova z rodů Josefových synů, aby pro­mlu­vi­li před Mo­jžíšem a před iz­rael­ský­mi rodový­mi náčelníky.