Evanjelický4. Mojžišova36,3

4. Mojžišova 36:3

Numeri

Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté.


Verš v kontexte

2 Môj­mu pánovi pri­kázal Hos­podin lósom roz­deliť krajinu do dedičného vlast­níc­tva Iz­rael­com a môj pán do­stal aj príkaz od Hos­podina odo­vzdať vlast­níc­tvo nášho brata Celof­cháda jeho dcéram. 3 Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté. 4 Keď Iz­rael­com na­stane jubilej­ný rok, vtedy ich vlast­níc­tvo bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ku ktorému budú pat­riť, a z vlast­níc­tva kmeňa našich ot­cov bude ich vlast­níc­tvo vy­ňaté.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

3 A keby sa stalo, že by sa vy­daly za nie­ktorého zo synov iných pokolení synov Iz­raelových, vtedy bude odňaté ich dedičs­tvo od dedičs­tva našich ot­cov a bude pri­dané k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a bude odňaté od podielu nášho dedičs­tva, ktorý sa nám do­stal losom.

Evanjelický

3 Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté.

Ekumenický

3 Ak by sa však stali manžel­kami nie­ktorého z príslušníkov iných iz­rael­ských kmeňov, naše ot­cov­ské dedičs­tvo by sa zmenšilo o ich dedičs­tvo a pri­pojilo by sa k dedičstvu toho po­kolenia, ku ktorému by pat­rili. Tak­to by nám ubud­lo z vlastníctva, ktoré nám bolo lósom pri­delené.

Bible21

3 Vdají-li se však za něko­ho z jiných iz­rael­ských kmenů, pak je­jich dě­dictví ubu­de z dě­dictví našich ot­ců a bude při­dáno k dě­dictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z naše­ho dě­dičného losu ubylo.