EvanjelickýMicheáš1,5

Micheáš 1:5

Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem?


Verš v kontexte

4 Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu. 5 Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem? 6 Samáriu zmením na pole trosiek, na mies­to pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a ob­nažím jej zá­klady.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 To všet­ko sa bude diať za pre­stúpenie Jakobovo a za hriechy domu Iz­raelov­ho. Ktože je príčinou prestúpenia Jakobov­ho? Či azda nie Samária? A kto výšin Júdových? Či azda nie Jeruzalem?

Evanjelický

5 Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem?

Ekumenický

5 Všet­ko toto je pre Jákobovu vinu a pre hriechy domu Iz­raela. Kto je vina Jákoba? Či nie Samária? Kto sú výšiny Jud­ska? Či nie Jeruzalem?

Bible21

5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný?