EvanjelickýMicheáš1,4

Micheáš 1:4

Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu.


Verš v kontexte

3 Lebo, hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mes­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu. 5 Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem?

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Vr­chy sa budú rozp­lývať pod ním, a doliny sa budú tr­hať; budú jako vosk pred ohňom, ako vody vy­liate na svahu.

Evanjelický

4 Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu.

Ekumenický

4 Vr­chy sa rozp­lynú pod ním a údolia sa rozštiepia. Budú ako vosk pri ohni a ako vody vy­liate na svah.

Bible21

4 Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím.